(.....)


 
....
....
-

 

Πρωτοβουλα
μεσης Διαδραστικς Δημοκρατας Ελλδας
(Π.Α.Δ.Δ.Ε.)
 
 
 
Εισαγωγικ για την Π.Α.Δ.Δ.Ε.
 
    Η Πρωτοβουλα μεσης Διαδραστικς Δημοκρατας Ελλδας (Π.Α.Δ.Δ.Ε.) ιδρθηκε απ πολιτικ σκεπτμενους ανθρπους με ντονο το δημοκρατικ στοιχεο, οι οποοι οραματζονται μια δημοκρατα, που δεν χουμε αλλ οφελουμε να αποκτσουμε, με ενεργ το ρλο του πολτη, λακ συμμετοχ στις διαδικασες λειτουργας της δημοκρατας και στα κντρα λψης αποφσεων, με διαρκ λεγχο της εξουσας και λογοδοσα της στο λα.
    Για την Π.Α.Δ.Δ.Ε. δημοκρατα δεν εναι απλς η παρξη και λειτουργα μιας κυβρνησης, δεν εναι η χειραγγηση των πολιτν, αλλ η εκπλρωση των οραμτων των πολιτν μσω αυτς.
 
Λγοι δρυσης της Π.Α.Δ.Δ.Ε.
 
      Τα ατια που, μεταξ λλων, οδγησαν στην δρυση της Π.Α.Δ.Δ.Ε. εναι τα διαπιστωμνα ελλεμματα της δημοκρατας, η διαφθορ σε λα τα εππεδα του κοινωνικο συστματος, τα σκνδαλα που μαστζουν την ελληνικ κοινωνα αλλ και την παγκσμια, η διαπλοκ σε κθε κυβερνητικ σστημα και το κατεστημνο της οικογενειοκρατας, σημεα που οδηγον το πολιτικ μας σστημα σε στασιμτητα και αναχρονισμ.

     Τα παραπνω φαινμενα χουν ως αποτλεσμα την παραμληση της παιδεας, την  λλειψη κοινωνικς αντληψης και κοινωνικς πολιτικς, την παρξη και διερυνση των ορων της φτχειας, την οικονομικ κρση που μαστζει τη χρα και την υφλιο, επακλουθα αρνητικ, ασυμββαστα με την εποχ που ζομε.

     Επιπλον, η λλειψη εσωτερικς δημοκρατας των κομμτων, ο κρατος συγκεντρωτισμς της εξουσας, η κατ συρρο καταπτηση του συντγματος και η στρηση του δικαιματος του εκλγειν και εκλγεσθαι καταδεικνουν τις ελλεψεις του συστματος διακυβρνησης της χρας μας.

     Τλος, η ανδειξη των κυβερνητικν επαγγελματιν σε «πατρες» της Ελλδας, η διβρωση λων των επιπδων της κοινωνικς και πολιτικς ζως, η εγκατλειψη της υπαθρου και η γιγντωση του κρτους των Αθηνν οδηγον στην ηθικ και νοητικ απονερωση των Ελλνων πολιτν και δημιουργον να ντονο κλμα δυσπιστας μεταξ κυβρνησης και λαο.
 
Στχοι της Π.Α.Δ.Δ.Ε.

      Η σημεριν ελληνικ «δημοκρατα» εξακολουθε να λειτουργε με τις διες αναχρονιστικς πρακτικς απ την εποχ της δρυσης του πρτου νεοελληνικο κρτους.

   λες οι πολιτικς παρατξεις της χρας εναι να μεγμα πολιτικν ρευμτων που συμπορεονται με ενσωματωμνα σε αυτ, μεταξ λλων, αυτοκρατορικ - φεουδαρχικ, ολιγαρχικ και συγκεντρωτικ χαρακτηριστικ, που ελχιστη σχση χουν με τη δημοκρατα. 

      Ακμα και σμερα η συνεδηση των βουλευτν συνθλβεται στις συμπληγδες της κομματικς γραμμς και της κομματικς πειθαρχας. 

     Ακμα και σμερα τα κμματα στηρζονται στη φεουδαρχικ σχση των προδρων τους προς τους βουλευτς, των βουλευτν προς τους κομματρχες, των κομματαρχν προς το λα. 

  Ακμα και σμερα ορζονται υποψφιοι βουλευτς εν πτση, διαγρφονται βουλευτς απ απσταση, αντικαθστανται βουλευτς με επιλαχντες, και λα αυτ με αυθαρετες αποφσεις των προδρων των κομμτων. 

       Ακμα και σμερα ορζονται ουρανοκατβατοι υποψφιοι για τις δημοτικς και κοινοβουλευτικς εκλογς, λες και ο λας δεν χει την ικαντητα να αναδεξει ο διος σε πρτη φση τους υποψηφους του και σε μια δετερη φση να τους ψηφσει. 

     Ακμα και σμερα η νοημοσνη των ολιγαρχιν θεωρεται «αντερη» και πιο «ευυπληπτη» απ τη νοημοσνη των πολιτν, παρ' τι σμερα το 90% του ελληνικο πληθυσμο εναι εγγρμματοι νθρωποι, σε αντθεση με την εποχ της δρυσης του πρτου νεοελληνικο κρτους που το 90% του ελληνικο πληθυσμο ταν αγρμματοι.

     Ακμα και σμερα οι πρωθυπουργο, οι νομρχες, οι δμαρχοι ορζουν τους υπουργος, τους αντινομρχες, τους αντιδημρχους, πως οι φεουδρχες του παρελθντος, λες και η κοινοβουλευτικ ομδα, η νομαρχιακ η δημοτικ πλειοψηφα δεν μπορε να τους αναδεξει με δημοκρατικ τρπο.


  Οι πολτες σμερα αντιλαμβνονται καλτερα απ οποιαδποτε λλη εποχ τι ο ολιγαρχισμς, ο προεδροκεντρισμς, ο πρωθυπουργοκεντρισμς, ο συγκεντρωτισμς, η κρατη γραφειοκρατα κ.λπ. δεν χουν καμα σχση με δημοκρατικς διαδικασες, φαινμενα που τους οδηγον στην αποχ απ τις εκλογικς διαδικασες και τη συμμετοχ στα κοιν. Για το λγο αυτ τα κμματα, αν θελσουν να δικαιολογσουν την παρξ τους, υπ την πεση του λαο θα οδηγηθον στην υιοθτηση και εφαρμογ των αρχν της μεσης Διαδραστικς Δημοκρατας.

    Κυραρχος στχος της Π.Α.Δ.Δ.Ε. εναι να αλλξει τη φορ της πραγματικτητας των πολιτικν διαδικασιν, να αντιστρψει, δηλαδ, το ρεμα απ τον ολιγαρχικ και συγκεντρωτικ δημοκρατισμ, πως ισχει σμερα, προς την μεση διαδραστικ δημοκρατα, τσι στε, χωρς μηχανισμος διαστρβλωσης και αλλοτρωσης, να επιτευχθε η πολυπθητη ουσιαστικ συμμετοχ του πολτη, δηλαδ του λαο, στα κοιν.

     Στοχεει δηλαδ, μεταξ λλων, στο να ενεργοποισει και να κινητοποισει κμματα και πολτες, τσι στε λοι μαζ να κνουν το επμενο βμα εμβθυνσης και διερυνσης της ελληνικς δημοκρατας προς την κατεθυνση της μεσης διαδραστικς δημοκρατας, που καθιστ τον λληνα πολτη ενεργ και συμμτοχο στις διαδικασες λειτουργας της

  1024768 pixels