(.....)


 
 

 

 

Παντελς Γεωργογιννης Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν - μεση Διαδραστικ Δημοκρατα και μονοεδρικς εκλογικς περιφρειες

13/06/2010
1. Η Δημοτικ Αυτοδιοκηση σμφωνα με τον Τελευταο «Καποδστρια»
 
1.1. Η δημιουργα των νων Δμων - Αντατο και καττατο πληθυσμιακ ριο[1]
 
Μχρι τρα το διοικητικ σστημα του πρτου βαθμο τοπικς αυτοδιοκησης της χρας, πως διαπιστσαμε απ ρευν μας, αποτελοσε προν συνεχν διορθωτικν παρεμβσεων ενς συστματος μιας απαρχαιωμνης νοοτροπας, που δημιουργθηκε με την απελευθρωση του νεοελληνικο κρτους, αφο με το θνατο του Ι. Καποδστρια παρεμποδστηκε μια εξλιξη, που αν εφαρμοζταν η χρα μας θα εχε σμερα μια τελεως διαφορετικ διοικητικ δομ. Επσης, απ την ρευν μας φανεται τι η διασπορ των πληθυσμιακν κατανομν στους διφορους τπους Δμων παρουσιζει γιγαντιαα απκλιση.
Μετ απ φθνουσα πληθυσμιακ κατταξη λων των Δμων της χρας, παρουσιζουμε στον πνακα 1 τους πντε πληθυσμιακ μεγαλτερους Δμους, καθς και τους πντε Δμους με το μικρτερο πληθυσμ. πως βλπουμε απ τον πνακα αυτ, ο αριθμς των κατοκων στους πντε πληθυσμιακ μεγαλτερους Δμους, κυμανεται απ 109.609 στο Δμο Καλλιθας ως 745.514 στο Δμο Αθηναων. Αντθετα, στους πντε μικρτερους Δμους της χρας, ο αριθμς των κατοκων κυμανεται απ 313 κατοκους στο Δμο Χλκης ως 576 στο Δμο Κλεισορας.
 
Πνακας 1: Πληθυσμιακς αποκλσεις μεταξ των πντε μεγαλτερων και πντε μικρτερων Δμων της χρας
 
τος απογραφς
 
Δμος
1961
1971
1981
1991
2001
Αθηναων
627.564
867.023
885.737
772.072
745.514
Θεσσαλονκης
250.920
345.799
406.413
383.967
363.987
Πειραις
189.728
187.458
196.389
182.671
175.697
Πατρων
97.816
113.748
144.120
155.697
163.446
Περιστερου
79.335
118.413
140.858
137.288
137.918
[…]
 
 
 
 
 
Κλεισορας
700
504
508
610
576
Τλου
789
349
301
279
533
Μεγστης
481
268
222
275
430
Ψαρν
576
487
460
438
422
Χλκης
523
387
334
281
313
 
Λγω της δυναμικς αποδοτικτητας, την οποα πρπει να χουν τα κονδλια που απευθνονται στη Δημοτικ Αυτοδιοκηση, κρνεται απαρατητο να ληφθε σοβαρ υπψη το θμα «πληθυσμς» του κθε Δμου, δηλαδ να τεθε να καττατο και να αντατο πληθυσμιακ ριο, το οποο αποτελε βασικ κριτριο δημιουργας, κατργησης διαρεσης ενς Δμου.
Για παρδειγμα, αν χουμε να Δμο 25.000 κατοκων, οι λειτουργικς δαπνες και τα σοδα ανταποκρνονται στον πληθυσμ του. Αντθετα, σε να Δμο 481 κατοκων, εναι αυτονητο τι οι λειτουργικς δαπνες του εναι υπρογκες σε σχση με τον πληθυσμ του και τα σοδα ανπαρκτα. Και αν περαιτρω λβουμε υπψη τι το 91,35% των Δμων της χρας χει πληθυσμ κτω των 25.000 κατοκων, σημανει τι το ποσοστ αυτ των Δμων λειτουργε αντιοικονομικ και αναποτελεσματικ.
Αυτ σημανει, σον αφορ στη Δημοτικ Αυτοδιοκηση, τι απαιτεται μια μεταρρθμιση στε να  εναι αφενς μεν πραγματικ αυτοδιοκηση, αφετρου να εναι βισιμη για πολλς δεκαετες απ την εφαρμογ της, και αυτ η μεταρρθμιση οφελει, κατ την ποψ μας, να συνοδεεται και απ μια πολιτειακ μεταρρθμιση, πως αναφρεται στην ρευν μας.
χοντας υπψη τη μχρι τρα ανλυσ μας, για να εναι τα κονδλια αποδοτικ και να ανταποκρνονται οι λειτουργικς δαπνες και τα σοδα στον πληθυσμ του Δμου, το καττατο πληθυσμιακ ριο στο οποο εναι ανγκη να στηριχθομε για να δημιουργσουμε να Δμο εναι 25.000 κτοικοι, αφο σε να ττοιο πληθυσμιακ δυναμικ κθε υπηρεσα του Δμου χει ναν ικανοποιητικ βαθμ διοικητικς και οικονομικς αποτελεσματικτητας. Η σχση, δηλαδ, των δημοτικν υπηρεσιν και του πληθυσμο, πως φνηκε και απ την ρευνα, συμβαδζουν. Δεν υπρχουν, δηλαδ, δημοτικς υπηρεσες χωρς δημτες στους μικρος Δμους, οτε δημτες με δημοτικς υπηρεσες που δεν επαρκον στους πολ μεγλους Δμους. Αυτ η αμφδρομη σχση μεταξ δημοτικν υπηρεσιν και δημοτν, εναι ο βασικς παργοντας για τον καθορισμ καττατου πληθυσμιακο ορου για τη δημιουργα ενς Δμου, δηλαδ τους 25.000 κατοκους. Απ την λλη πλευρ, υπρχει να αντατο πληθυσμιακ ριο, το οποο αποτελε βασικ κριτριο για τη διαρεση ενς Δμου, το οποο θεωρομε τι δεν μπορε να εναι μεγαλτερο απ 75.000 κατοκους.
Με βση τα παραπνω πληθυσμιακ ρια και τον πληθυσμ της χρας, αν δημιουργσουμε τους Δμους που αντιστοιχον μετ την εφαρμογ του αντατου καττατου πληθυσμιακο ορου, ττε προκπτει ο πνακας 2 που ακολουθε.
Πνακας 2: Αριθμς Δμων της χρας αν Περιφρεια, που θα προκψει με την εφαρμογ ενς καττατου και αντατου πληθυσμιακο ορου
 
Μγιστο και ελχιστο
πληθυσμιακ
διστημα
Περιφρεια
Πληθυσμς
Μγιστος αριθμς Δμων
(ελαχ. 25.000)
Ελχιστος αριθμς Δμων
(μεγ. 75.000)
Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης
830.458
33
11
Δυτικς και Κεντρικς Μακεδονας
1.936.873
77
26
Δυτικς Ελλδος
1.089.806
44
15
Κεντρικς Ελλδος και Αιγαου
1.247.222
50
17
Αττικς
3.758.412
150
50
Πελοποννσου
1.197.432
48
16
Κρτης και Νοτου Αιγαου
903.817
36
12
Σνολο
10.964.020
438
147
 
πως φανεται απ τον πνακα 2, αν λοι οι Δμοι της χρας δημιουργονται με το καττατο πληθυσμιακ ριο των 25.000 κατοκων, ττε συνολικ στην επικρτεια θα δημιουργηθον 438 Δμοι. Αν μως οι Δμοι δημιουργονται με το αντατο πληθυσμιακ ριο των 75.000 κατοκων, ττε οι Δμοι της επικρτειας ανρχονται σε 147. Καμα πρακτικ δεν εναι δυνατ να εφαρμοστε επακριβς. Αυτ μως που μπορε να εφαρμοστε εναι τι το αντατο και καττατο πληθυσμιακ κριτριο εναι ανγκη να αποτελσουν το πλασιο με βση το οποο δημιουργονται οι Δμοι.
Αν εξετσουμε τον πραγματικ πληθυσμ της Ελλδας κατ Νομ, πως αυτς παρουσιζεται στην ρευν μας, ττε διαπιστνουμε τι λοι οι Νομο της χρας, χουν πληθυσμ πνω απ 25.000 κατοκους, εκτς απ το Νομ Λευκδας, ο οποος χει πληθυσμ 22.506 κατοκους. Ο Νομς αυτς οργαννεται στε να λειτουργε ως Δμος, με τη διαφορ τι εναι αναγκαο να τχει ειδικν ενισχσεων, τσι στε να αυξσει τον πληθυσμ του. Για τις περιπτσεις αυτς, τον τρπο και τα εδη των ενισχσεων, αναφερμαστε σε λλο κεφλαιο του τελευταου «Καποδστρια».
Με αυτ το κριτριο, λοι οι Νομο της χρας που χουν πληθυσμ ως 75.000 κατοκους μπορον να αποτελσουν Δμους. Οι Δμοι με πληθυσμ νω των 75.000 κατοκων επιβλλεται να διαιρεθον σε νους Δμους, που σε καμα περπτωση δεν πρπει να υπερβανουν το αντατο πληθυσμιακ ριο των 75.000, και αυτ ισχει και για την πρωτεουσα της χρας, δηλαδ το Δμο Αθηναων, που σμερα αριθμε 745.514 κατοκους.
Απ την επεξεργασα των πληθυσμιακν δεδομνων λων των νομν της χρας και στα πλασια των πληθυσμιακν διαστημτων που προαναφραμε (25.000 καττατο – 75.000 αντατο), δημιουργονται εσωτερικ να πληθυσμιακ διαστματα, πως φανονται στον πνακα 3.
 
Πνακας 3: Πνακας εσωτερικν πληθυσμιακν διαστημτων του καττατου και αντατου πληθυσμιακο ορου
 
Πληθυσμς
Πληθυσμιακ ριο
25.000 – 155.000
25.000
155.001 – 200.000
30.000
200.001 – 300.000
35.000
300.001 – 1.000.000
40.000
1.000.001 – 3.000.000
50.000
3.000.001 και νω
75.000
 
Το αντερο και καττερο πληθυσμιακ διστημα χει τη δυναττητα μιας πληθυσμιακς αυξομεωσης της τξης των 2.000 – 3.000 κατοκων.
Εφαρμζοντας τα πληθυσμιακ κριτρια του πνακα 3 στους νομος της χρας, προτενουμε τους Δμους που πρπει να δημιουργηθον αν νομ, πως φανεται στο χρτη 1 που ακολουθε, και οι οποοι ανρχονται σε 288.
 
1.2. Οι Δμοι ως μονοεδρικς εκλογικς περιφρειες
 
            Για το λγο τι θεωρομε τι η αυτοδιοικητικ μεταρρθμιση αποτελε μια ευκαιρα να αποτελσει απαρχ μιας συνολικς μεταρρθμισης του πολιτικο και πολιτειακο μας συστματος, πιστεουμε τι η δημιουργα των νων Δμων οφελει να σχετιστε και με τις μονοεδρικς εκλογικς περιφρειες.
            Επομνως για εμς η προτεινμενη δομ, πραν της πρακτικς πλευρς λειτουργας των Δμων, πως την αναλσαμε, χει και ναν λλο πολ βασικ στχο. Ο στχος αυτς εναι η δημιουργα νων εκλογικν περιφερειν στα πλασια ενς υπ μεταρρθμιση πολιτικο συστματος.
Βασικ χαρακτηριστικ της σημερινς εκλογικς διαδικασας εναι η μη δημοκρατικ εκπροσπηση των Δμων στο ελληνικ κοινοβολιο. Με το σκεπτικ τι κθε νος Δμος που δημιουργεται σμφωνα με τον τελευταο Καποδστρια εναι αναγκαο να εκπροσωπεται στο ελληνικ Κοινοβολιο, ποψ μας εναι τι κθε Δμος οφελει να αποτελσει μονοεδρικ εκλογικ περιφρεια, πως φανεται στο χρτη 1, και με τον τρπο αυτ λνεται και το χρνιο πρβλημα της χρας με τις εκλογικς περιφρειες – τρατα.
 
Χρτης 1: Οι νοι Δμοι ως μονοεδρικς εκλογικς περιφρειες σμφωνα με τον Τελευταο Καποδστρια
 
Αφο λοιπν το ελληνικ κοινοβολιο αριθμε 300 βουλευτς, εκ των οποων οι 288 εκλγονται απ την εκλογικ βση στις εθνικς εκλογς, εν οι υπλοιποι 12 απ το ψηφοδλτιο επικρατεας, με την πρταση του τελευταου Καποδστρια, λοι οι Δμοι της χρας θα εκπροσωπονται στο ελληνικ κοινοβολιο. Οι ενδεχμενες μως επιπτσεις που θα χει το μτρο αυτ στα διφορα κμματα, αποτελε αντικεμενο μελτης.
Να σημειωθε τι οι Νομαρχες στον Τελευταο «Καποδστρια» δεν αναλαμβνουν καννα αυτοδιοικητικ ρλο.
 
1.3. Τα Δημοτικ Διαμερσματα και οι Διαμερισματικς Συνοικες κατ τον τελευταο Καποδστρια
 
1.3.1. Τα Δημοτικ Διαμερσματα και τα πληθυσμιακ τους ρια[2]
 
Τα Δημοτικ Διαμερσματα, πως εναι γνωστ, πρωτοεμφανζονται στο διοικητικ σστημα της χρας με την εφαρμογ του Σχεδου «Καποδστριας Ι». Διαβζοντας, λοιπν, το Σχδιο «Καποδστριας Ι», προσπαθσαμε να καταλβουμε το νημα των Δημοτικν Διαμερισμτων, χωρς να το καταφρουμε. Αλλ αυτ δεν γινε αντιληπτ και ταν ολοκληρσαμε την ρευν μας με τα πληθυσμιακ δεδομνα των Νομν του δεγματος, που παρουσισαμε στο κεφλαιο 7 του τελευταου Καποδστρια.
Προσπαθντας, λοιπν, να καταλβουμε το νημ τους, αναζητσαμε λα τα Δημοτικ Διαμερσματα της χρας με τον αντστοιχο πληθυσμ τους. Στη συνχεια τα ταξινομσαμε ανλογα με τον πληθυσμ τους σε φθνουσα σειρ. Για το λγο τι ο αριθμς των Δημοτικν Διαμερισμτων της χρας ανρχεται σε 5.939, δεν ταν δυνατ στο πλασιο αυτς της εργασας να παρουσιαστε νας συνολικς πνακας που θα καταλμβανε περπου 30 σελδες, γι’ αυτ δημιουργσαμε απ τον πνακα λων των Δημοτικν Διαμερισμτων της χρας, τον πνακα 6 που ακολουθε.

Στον πνακα 6, στην πρτη στλη παρουσιζονται 6 Δημοτικ Διαμερσματα της χρας, οι 6 Δμοι που ανκουν στη δετερη στλη, στην τρτη στλη ο Νομς στον οποο ανκει ο Δμος και στην τταρτη στλη ο πληθυσμς των Δημοτικν Διαμερισμτων. Να σημειωθε, επσης, τι στον πνακα αυτ παρουσιζονται απ το σνολο των Δημοτικν Διαμερισμ&

τα 3 Δημοτικ Διαμερσματα με το μεγαλτερο πληθυσμ, καθς και τα 3 Δημοτικ Διαμερσματα με το μικρτερο πληθυσμ.
 
Πνακας 6: Δημοτικ διαμερσματα με το μεγαλτερο και μικρτερο πληθυσμιακ ερος
 
α/α
Δημοτικ Διαμρισμα
Δμος
Νομς
Πληθυσμς
1.
Δ.Δ.Αθηναων
Αθηναων
Αττικς
745.514
2.
Δ.Δ.Θεσσαλονκης
Θεσσαλονκης
Θεσσαλονκης
363.987
3.
Δ.Δ.Πειραις
Πειραις
Αττικς
175.697
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
5.937
Δ.Δ.Πδου
Αποδοτας
Αιτωλοακαρνανας
8
5.938
Δ.Δ. Κορυφς
Ιαρδνου
Ηλεας
5
5.939
Δ.Δ. Γκανικα
Ωλενας
Αχαας
2
Σνολο Δημοτικν Διαμερισμτων της χρας: 5.939
 
πως βλπουμε στον πνακα αυτ, ο πληθυσμς των Δημοτικν Διαμερισμτων Γκανικα, Κορυφς και Πδου ανρχεται σε 2, 5, και 8 κατοκους αντστοιχα, εν ο πληθυσμς των Δημοτικν Διαμερισμτων Πειραις, Θεσσαλονκης και Αθηναων ανρχεται σε 175.697, 363.987 και 745.514 κατοκους αντστοιχα.
Απ τα στοιχεα αυτ, διαπιστνουμε τι τα Δημοτικ Διαμερσματα δεν χουν καννα ουσιαστικ περιεχμενο. Θεωρομε, μως, αντθετα με την επικρατοσα μχρι τρα αντληψη, τι τα Δημοτικ Διαμερσματα εναι απαρατητο να αποκτσουν ουσιαστικ περιεχμενο. Για να επιτευχθε μως κτι ττοιο, εναι αναγκαο να τεθον πληθυσμιακ ρια στη σνθεση των Δημοτικν Διαμερισμτων, τα οποα δεν μπορον να χουν ττοιες γιγαντιαες πληθυσμιακς συγκεντρσεις, πως για παρδειγμα οι Δμοι που αναφρονται παραπνω, αλλ και πολλο λλοι που δεν υπρχουν στον πνακα. Να χουν, δηλαδ, να καττατο πληθυσμιακ ριο χι μικρτερο των 3.000 κατοκων και να αντατο, το οποο δεν θα υπερβανει τις 10.000 κατοκους.
Εφαρμζοντας, λοιπν, το αντατο και καττατο πληθυσμιακ ριο για τη δημιουργα ενς Δμου, που πως εδαμε κυμανεται απ 25.000 μχρι 75.000 κατοκους και φανεται στον πνακα 7 στη στλη 1, και ορζοντας τα καττατα και αντατα πληθυσμιακ ρια για τη δημιουργα Δημοτικν Διαμερισμτων, που κυμανονται μεταξ 3.000 και 10.000, που φανονται στη στλη 2 και 3, ο αριθμς των Δημοτικν Διαμερισμτων στην περπτωση που ο νος Δμος χει 25.000 κατοκους θα ανρχεται σε 8, σμφωνα με το ελχιστο πληθυσμιακ ριο των 3.000, εν ταν το αντατο πληθυσμιακ ριο του Δημοτικο Διαμερσματος εναι 10.000, ττε τα Δημοτικ Διαμερσματα που δημιουργονται εναι 3. Σε αντθετη περπτωση, εφαρμζοντας το ελχιστο και το μγιστο πληθυσμιακ ριο, ταν ο Δμος χει πληθυσμ 75.000 κατοκους, ττε δημιουργονται 25 και 8 Δημοτικ Διαμερσματα αντστοιχα.
 
Πνακας 7: Πληθυσμιακ ρια δημιουργας Δημοτικν Διαμερισμτων
 
Πληθυσμς Δμου
Μγιστος αριθμς Δημοτικν Διαμερισμτων
(ελαχ. ριο 3.000)
Ελχιστος αριθμς Δημοτικν Διαμερισμτων
(μγιστο ριο 10.000)
25.000
8
3
75.000
25
8
 
Στις περιπτσεις νησιωτικν συμπλεγμτων, που ο πληθυσμς των νησιν εναι μικρτερος απ 3.000 κατοκους, τα νησι αυτ συνεννονται σε Δημοτικ Διαμερσματα και Δμους ανλογα με το πληθυσμιακ τους εππεδο.
Το περιεχμενο και τη λειτουργα των Δημοτικν Διαμερισμτων αναλεται σε λλο κεφλαιο του τελευταου Καποδστρια.
 
1.3.2. Οι Διαμερισματικς Συνοικες και η μεση δημοκρατα σμφωνα με τον τελευταο Καποδστρια[1]
 
Οι νοι Δμοι που δημιουργονται με τα προαναφερθντα πληθυσμιακ κριτρια, υποδιαιρονται σε Δημοτικ Διαμερσματα. Με το σκεπτικ αυτ, αποδεχμαστε τους Δμους που δημιουργθηκαν με την εφαρμογ του Σχεδου «Καποδστριας Ι» ως Δημοτικ Διαμερσματα των νων προτεινμενων Δμων του τελευταου Καποδστρια.
Τα Δημοτικ Διαμερσματα στη συνχεια υποδιαιρονται σε Διαμερισματικς Συνοικες, ο πληθυσμς των οποων κυμανεται μσα σε συγκεκριμνα πλασια. χουν, δηλαδ, να αντατο πληθυσμιακ ριο, το οποο, δεν ξεπερν τους 3.000 κατοκους, και να καττατο, το οποο δεν εναι μικρτερο των 500 κατοκων.
Εναι αυτονητο τι Διαμερισματικς Συνοικες, που διαθτουν πληθυσμ μικρτερο των 500 κατοκων, συνεννονται με τις γειτονικς τους, τσι στε να καλπτουν το καττατο πληθυσμιακ ριο. Αντθετα, Διαμερισματικς Συνοικες με πληθυσμ νω των 3.000 κατοκων, υποδιαιρονται τσι στε να μην ξεπερνον το αντατο πληθυσμιακ ριο.
Στις περιπτσεις νησιωτικν συμπλεγμτων, που ο πληθυσμς των νησιν εναι μικρτερος απ 500 κατοκους, δημιουργονται Διαμερισματικς Συνοικες που εντσσονται στα Δημοτικ Διαμερσματα και εν συνεχεα στους Δμους.
Σμφωνα με αυτ το σκεπτικ, αν διαιρσουμε τον πληθυσμ της χρας με το αντατο και καττατο πληθυσμιακ ριο των νων Διαμερισματικν Συνοικιν, ττε προκπτει ο πνακας 8.
 
Πνακας 8: Διαμερισματικς Συνοικες της χρας σμφωνα με το αντατο και καττατο πληθυσμιακ ριο.
 
Πληθυσμς Επικρτειας
Μγιστος αριθμς Διαμερισματικν Συνοικιν
(ελαχ. 500)
Ελχιστος αριθμς Διαμερισματικν Συνοικιν
(μεγ. 3.000)
10.964.020
21.928
3.655
 
πως βλπουμε απ τον πνακα, στην περπτωση που ο πληθυσμς των Διαμερισματικν Συνοικιν εναι 500 κτοικοι, δηλαδ το καττατο πληθυσμιακ ριο, ττε δημιουργονται στην επικρτεια 21.928 Διαμερισματικς Συνοικες. Αντθετα, ταν ο πληθυσμς τους ανρχεται σε 3.000 κατοκους, δηλαδ το αντατο πληθυσμιακ ριο, ττε δημιουργονται στην επικρτεια 3.655 Διαμερισματικς Συνοικες.
Θεωρομε δεδομνο τι σε μια εφαρμογ αυτν των κριτηρων ο αριθμς των Διαμερισματικν Συνοικιν που θα δημιουργηθον σε λη την επικρτεια, σε καμα περπτωση δεν θα εναι μικρτερος των 3.655, αλλ και σε καμα περπτωση μεγαλτερος των 21.928. Το σγουρο εναι, πντως, τι ο αριθμς τους θα κυμανεται μεταξ αυτν των δο αριθμν και εναι πιθαν να δημιουργηθε νας αριθμς που θα ξεπερν, κατ την ποψ μας, τις 10.000. Στη διαδικασα αυτ συμπεριλαμβνονται και οι υπρχουσες Κοιντητες, οι οποες θα μετατραπον θα ενσωματωθον σε λλες Διαμερισματικς Συνοικες.
Με τον τρπο αυτ, και με τα πληθυσμιακ αυτ δεδομνα, οι Διαμερισματικς Συνοικες μπορον να αποτελσουν τους μικρτερους πληθυσμιακ θεσμος λειτουργας της δημοκρατας. Και τοτο γιατ θεωρομε τι αυτς εναι το εππεδο, που μπορε να λειτουργσει η μεση δημοκρατικ σχση μεταξ πολτη και τοπικν εκπροσπων.
 
Πνακας 10: Συγκεντρωτικς πνακας πληθυσμιακν διαστημτων
 
Πληθυσμιακ ριο
 
Δημοτικς Φορας
Καττατο πληθυσμιακ ριο
Αντατο πληθυσμιακ ριο
Δμος
25.000
75.000
Δημοτικ Διαμρισμα
3.000
10.000
Διαμερισματικ Συνοικα
500
3.000
 
Στον πνακα 10 παρουσιζουμε συνοπτικ τα αντατα και καττατα πληθυσμιακ ρια για τη δημιουργα λων των Δημοτικν Φορων, δηλαδ του Δμου, των Δημοτικν Διαμερισμτων και των Διαμερισματικν Συνοικιν.
Οι επικριτς αυτς της πρτασης θα μποροσαν να ισχυριστον τι δε λαμβνεται υπψη η κταση των Δμων και τα προβλματα επικοινωνας και εξυπηρτησης των πολιτν που μπορε να προκψουν. Η θση μας εναι τι με τα σημεριν δεδομνα του εκμηδενισμο των αποστσεων και τις δυναττητες απομακρυσμνης ηλεκτρονικς διακυβρνησης των Δμων, το επιχερημα αυτ παραμνει αολο. Μπορομε εδ να αναφρουμε ως παρδειγμα την Αυστραλα, η οποα χει την δια κταση περπου με την Ευρπη και ο πληθυσμς της ανρχεται, σμφωνα με εκτιμσεις για το 2009, σε 21.262.641 κατοκους[2].
 
10.3.3. Διαμερισματικς Συνοικες, εκλογικ δικαωμα και ετεροδημτες[3]
 
πως αναφρει το Σνταγμα της Ελλδας, «Η σκηση του εκλογικο δικαιματος εναι υποχρεωτικ[4]». Για το λγο αυτ, οι λληνες πολτες ανεξρτητα πο κατοικον, μεταβανουν στον τπο που ασκον νμιμα τα εκλογικ τους δικαιματα για να ασκσουν το βασικ δημοκρατικ τους δικαωμα, αυτ του «εκλγειν».
Η συντεταγμνη πολιτεα δεν φανεται να χει καταλξει σε να συγκεκριμνο μοντλο, που θα ισχει για λες τις εκλογικς διαδικασες που λαμβνουν χρα στην επικρτεια, γιατ η μετακνηση των πολιτν απ μια περιοχ σε μια λλη για την σκηση του εκλογικο δικαιματος, εναι ασμφορη οικονομικ για τους πολτες αλλ και κοπιδης.
Απ την λλη πλευρ, η δυναττητα που δθηκε τελευταα στους ετεροδημτες να ψηφζουν αν θλουν στον τπο διαμονς τους, δε συνιστ τελικ λση στο πρβλημα, αφο οι προσπθειες οργνωσης μιας ττοιας διαδικασας εναι χρονοβρες, οικονομικ ασμφορες και δεν αποτελον μοντλο λσης.
Το πρβλημα αυτ λνεται στις διαμερισματικς συνοικες, οι οποες αποτελον το κτταρο της δημοκρατας για τους πολτες της χρας σμφωνα με τον Τελευταο «Καποδστρια», αφο:
Οι πολτες της συνοικας δηλνουν τη διαμον τους στο διαμερισματικ συνοικιακ συμβολιο.
Για τη δλωση αυτ ενημερνεται αυτματα ο Δμος.
Ο πολτης για την διεκπεραωση οποιωνδποτε διαδικασιν, παρουσιζει τη δλωσ του στη συνοικα.
Ο πολτης ασκε το εκλογικ του δικαωμα στη συνοικα που διαμνει για λα τα εππεδα της αυτοδιοκησης, και για τους υποψφιους της συγκεκριμνης συνοικας, ανεξρτητα απ το πο βρσκεται η οικογενειακ του μερδα.
Σε περπτωση που ο πολτης για οποιοδποτε λγο μετακινηθε σε λλη συνοικα του διου λλου Δμου, δηλνεται ο πολτης στη να συνοικα και εκενη με τη σειρ της ενημερνει αυτματα για τη μετακνηση αυτ το νο Δμο και το Δμο απ τον οποο αποχρησε. Με τον τρπο αυτ και με τα σημεριν δεδομνα, που οι πολτες μετακινονται συχν απ τπο σε τπο για διφορους λγους, κυρως επαγγελματικος, λνεται αυτματα το πρβλημα της μετακνησης των ετεροδημοτν.
Για να πραγματοποιηθον τα παραπνω, εναι απαρατητο να δημιουργηθε να πανελλαδικ ηλεκτρονικ δκτυο καταχρησης των δημοτν, δηλαδ να πληθυσμιακ TAXIS.

 


[1] Γεωργογιννης, Π. (2008), Ο τελευταος «Καποδστριας». Απ τον Ολιγαρχικ και Συγκεντρωτικ Δημοκρατισμ στην μεση Διαδραστικ Δημοκρατα, Πτρα, σ.σ. 361-362.
[3] Γεωργογιννης, Π. (2008), Ο τελευταος «Καποδστριας». Απ τον Ολιγαρχικ και Συγκεντρωτικ Δημοκρατισμ στην μεση Διαδραστικ Δημοκρατα, Πτρα, σ. 372.
[4]  Σνταγμα της Ελλδας, ρθρο 51, § 5, πως διαμορφθηκε απ την Ζ Αναθεωρητικ Βουλ στις 6/4/2001.
 

  1024768 pixels